top of page

WISER HEALING KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

 

05/2021’den beri faaliyette olan Wiser Healing olarak sizlerin güvenliğini açısından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen KVKK hususunda sizi bilgilendirmek isteriz.


1) Veri Sorumlusu:
Wiser Healing olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


2) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
Kişisel verileriniz, Wiser Healing’ten aldığınız hizmet ve Wiser Healing’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Wiser Healing, iş ilişkisi içerisinde olan kurum/kuruluş/şirketler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

Wiser Healing’in sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 

Ayrıca, Wiser Healing hizmetleri kapsamında bilgi almak amacıyla telefon, e-posta ile irtibat kurmanız veya www.wiserhealing.com ‘u kullandığınızda, Wiser Healing veya www.wiserhealing.com ‘u ziyaret ettiğinizde, Wiser Healing’in düzenlediği etkinlik, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Wiser Healing’in ve faaliyetlerinin sizlere tanıtılması ve Wiser Healing tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak,

 • Wiser Healing tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların (pazarlama, promosyon, kampanya vb.) yapılması,

 • Listeleme, raporlama, veri tabanı oluşturmak, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki bilgiler üretilmesi, internet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızın kullanım şeklinize ilişkin analizi yapmak suretiyle Wiser Healing tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

 • Wiser Healing tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar (pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, kaydınızın alınmasını ve devamı sağlamak vb.),

 • Wiser Healing’in idari ve yönetim operasyonları ile iş süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi (müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi vb.),

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin yürütülmesinin temini,

 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Wiser Healing ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

 • Wiser Healing’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

 • Wiser Healing’in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,

 

amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz tarafımızca güvenli bir şekilde korunmakta ve amacına uygun olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte www.wiserhealing.com üzerinden yönlendirilen başka sitelere girmeniz durumunda, bu sitelerin politikalarına dair Wiser Healing herhangi bir taahhütte bulunamayacağından kişisel verilerinizin korunmasına dair de o siteler adına size herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız.

 

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz; bu metnin “Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yapılan danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • 
KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
   

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

KVKK hükümlerine uygun olarak Wiser Healing uygun şekilde davranacak olup bu kanun çerçevesindeki her türlü hakkınız mahfuzdur. KVKK’da değişiklik yapılması halinde, sözleşmede değişiklik yapılmasına gerek olmadan, yasanın yeni hükümleri yürürlülük tarihi itibarıyla uygulanır.

bottom of page